Home
Eksport Legalizacja

Eksport Legalizacja

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

 

Dokumenty handlowe i eksportowe do obrotu międzynarodowego wymagają uwierzytelnienia przez Krajową Izbę Gospodarczą, apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz legalizacje przez Zagraniczna Misje dyplomatyczna, jeśli jest wymagane. Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, dokumenty autorstwa, świadectw czy zaświadczenia urzędów państwowych i samorządowych,

Przykładowy wykaz dokumentów przedkładany do Krajowej Izby Gospodarczej celem legalizacji.

 

 • Dokumenty handlowe i eksportowe, m.in. faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa tłumaczenia inne niż przysięgłe.
 • Dokumenty przewozowe np. konosamenty, faktury transportowe i inne związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
 • Poświadczanie za zgodność z okazanymi oryginałami kopii i kserokopii dokumentów handlowych.
 • Poświadczanie świadectwa pochodzenia wystawionego przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

 

Krajowa Izba Gospodarcza wydaje również dokumenty na prośbę przedsiębiorcy.

 • Zaświadczenia o statusie prawnym podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezentacji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną działalnością
 • Zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków
 • Zaświadczenia/certyfikaty o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej

Jeżeli przedsiębiorstwo ubiega się o legalizacje po raz pierwszy, Krajowa Izba gospodarcza wymaga następującej dokumentacji.

 

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika KIG za zgodność z okazanym oryginałem.Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.
  Opłaty za legalizacje w Krajowej Izbie Gospodarczej
 • Legalizacja świadectwa pochodzenia i innych dokumentów – 75,00 PLN
 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem – 55,00 PLN
 • Wystawienie świadectwa pochodzenia na formularzu KIG – 100,00 zł
 • Wystawienie świadectwa pochodzenia na towary zakupione z funduszy zagranicznych – 200 PLN(stawka za stronę).

Krajowa Izba Gospodarcza
Dział Legalizacji
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel  + 48 22 630 96 31
tel  + 48 22 630 97 67
tel  + 48 22 630 97 17
fax + 48 22 826 82 31
e-mail: legalizacja@kig.pl